We for you in
Zamenjaj na: LeitnerLeitner
Novice > Obvezen solidarnostni prispevek in solidarnostna delovna sobota

Obvezen solidarnostni prispevek in solidarnostna delovna sobota

Novice – 12.10.2023

Državni Zbor RS je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki med drugim uvaja obvezni solidarnostni prispevek za leti 2023 in 2024 ter možnost določitve solidarnostne delovne sobote.

Obvezna dajatev – solidarnostni prispevek

102. člen ZIUOPZP začasno uvaja obvezni solidarnostni prispevek za financiranje obnove Slovenije po poplavah in plazovih za leti 2023 in 2024.

a) Zavezanci za solidarnostni prispevek

Solidarnostni prispevek bodo dolžne plačati:

 • fizične osebe, ki se po Zakonu o dohodnini štejejo za davčne rezidente Slovenije, in so zavezane za dohodnino;
 • pravne osebe, ki so zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO), razen tistih, ki se po določbah ZDDPO-2 štejejo za nepridobitne organizacije.

b) Osnova za obračun prispevka za fizične osebe

Pri fizičnih osebah je osnova za obračun prispevka vsota bruto dohodkov, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo, zmanjšanih za davčno priznane stroške. V osnovo se vključuje tudi plačilo za poslovno uspešnost, čeprav je oproščeno dohodnine.

Prispevek se obračuna tudi od:

 • dohodkov iz dejavnosti, in sicer od davčne osnove dohodka iz dejavnosti pred zmanjšanjem za pokrivanje preteklih davčnih izgub in olajšav; in
 • od vsote bruto dohodkov, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, ampak so obdavčeni cedularno. Sem sodijo dohodki iz obresti, dividend, kapitalskih dobičkov in najemnin. Osnova se zmanjša za davčno priznane stroške.

Fizične osebe, katerih dohodki ne presegajo 35 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, so oproščene plačila prispevka.

c) Osnova za obračun prispevka za pravne osebe

Pri pravnih osebah je osnova za obračun prispevka davčna osnova za obračun DDPO, pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšav.

d) Stopnje prispevka ter način plačevanja

Stopnja prispevka za fizične osebe znaša 0,3 %, razen od dohodkov iz opravljanja dejavnosti. Stopnja prispevka za pravne osebe in fizične osebe od dohodka iz opravljanja dejavnosti znaša 0,8 %.

Obvezni solidarnostni prispevek odmeri FURS fizičnim osebam v postopku odmere letne dohodnine za posamezno leto. Od dohodkov, ki se ne vštevajo v letno dohodninsko osnovo, bo FURS odmeril solidarnostni prispevek s posebno odločbo o odmeri obveznega solidarnostnega prispevka, ki bo izdana do 31. decembra 2024 oz. 31. decembra 2025.

Pravne osebe obvezni solidarnostni prispevek obračunajo same na način, v rokih in po postopku obračuna DDPO.

 

Solidarnostna delovna sobota

Za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov, lahko delodajalec (po predhodnem posvetovanju s sindikatom, svetom delavcev oz. neposredno z delavci), določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto.

Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost (tj. neto plača delavca). Prispevek delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije je enak znesku, ki ga prispeva delavec.

Delodajalec sam izračuna prispevek delavca in delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije v mesecu po izvedeni solidarnostni delovni soboti.

Prispevek delavca in delodajalca v okviru solidarnostne delovne sobote se upošteva pri obračunu obveznega solidarnostnega prispevka, in sicer se za ta znesek zmanjša obveznost za solidarnostni prispevek.

 

Predlog sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2S)

Ministrstvo za finance je objavilo predlog sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2Š), ki med drugim prinaša naslednje novosti:

 • Razširja se definicija »Poslovne enote« nerezidentov v Sloveniji, z namenom preprečevanja umetnega izogibanja statusu poslovne enote, ki jih naslavlja BEPS 7.
 • V nacionalno zakonodajo se prenaša Pravilo o omejevanju obresti iz 4. člena ATAD Direktive. Skladno s tem pravilom se bodo kot davčno priznani odhodek zavezancu, ki je povezana oseba, priznali le presežni stroški izposoje do višjega zneska od:
  • 30,00 % dobička davčnega zavezanca pred obrestmi, davki in amortizacijo, ali
  • EUR 1.000.000,00.

Pravilo o omejevanju obresti bo v veljavi skupaj z že obstoječimi pravili o tanki kapitalizaciji (32. člen ZDDPO-2) in priznani obrestni meri (19. člen ZDDPO-2). To pomeni, da se bo pri presoji davčno priznanih obresti moralo upoštevati poleg navedenih dveh pravil še pravilo o omejevanju obresti.

Po predlogu je predvideno, da se bodo spremembe začele uporabljati s 1.1.2024. Predlog novele mora potrditi še Državni Zbor. Prav tako se lahko zgodi, da bodo v postopku sprejemanja predlagane še dopolnitve in spremembe predloga.

Avtorji

 • Jure Mercina
  Davčni svetovalec | Partner

Let's get in touch!
Kontakt